DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA ĐIỆN TỬ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ

1

Phạm Duy Quyết

Trưởng khoa

1978

Thạc sỹ

2

Nguyễn Văn Bảy

Phó khoa

1981

Thạc sỹ

3

Triệu Đình Sơn

Phó khoa

1981

Thạc sỹ

4

Nguyễn Minh Khang

Giảng viên

1983

Thạc sỹ

5

Lê Thị Thanh Tâm

Giảng viên

1980

Thạc sỹ

6

Phạm Đức Tùng

Giảng viên

1984

Thạc sỹ

7

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Giảng viên

1982

Thạc sỹ

8

Hoàng Quyết Tiến

Giảng viên

 1979

Kỹ sư

9

Nguyễn Tiến Nghĩa

Giảng viên

 1988

Thạc sỹ

10

Lê Trung Thịnh

Tổ trưởng

 1982

Kỹ sư

11

Trần Quốc Phương

Giảng viên

 1988

Thạc sỹ

12

Nguyễn Trí Đức

Giảng viên

 1984

Thạc sỹ

13

Đặng Duy Thanh

Giảng viên

1984

Thạc sỹ

14 Lê Kiên Cường Giảng viên 1977 Thạc sỹ
15 Dương Thanh Huệ Giảng viên 1983 Thạc sỹ
16 Lưu Quang Hưng Giảng viên 1984 Thạc sỹ
17 Nguyễn Chí Thành Giảng viên 1978 Thạc sỹ
18 Nguyễn Việt Cường Giảng viên 1989 Thạc sỹ
19 Nguyễn Văn Chiểu Tổ trưởng 1981 Thạc sỹ
20 Nguyễn Văn Tân Giảng viên 1991 Thạc sỹ
21 Bùi Công Kết Giảng viên 1995 Đại học