TT

Họ và tên

Chức vụ

Thành tích cá nhân

1

  ThS. Phạm Duy Quyết Bí thư chi bộ,  Trưởng khoa  

2

  TS. Nguyễn Văn Bảy Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa  

3

  ThS. Triệu Đình Sơn Phó trưởng khoa  

4

  ThS. Nguyễn Văn Chiểu Tổ trưởng  

5

  Lê Trung Thịnh Tổ trưởng  

6

  ThS. Lê Kiên Cường GVBM nghề Điện tử  

7

  ThS. Nguyễn Trí Đức GVBM nghề KTML & ĐHKK  

8

  ThS. Nguyễn Tiến Nghĩa GVBM nghề KTML & ĐHKK  

9

  ThS. Trần Quốc Phương Bí thư Đoàn trường, GVBM nghề Điện tử  

10

  ThS. Nguyễn Chí Thành GVBM nghề Điện tử  

11

  ThS. Đặng Duy Thanh GVBM nghề KTML & ĐHKK  

12

  ThS. Dương Thanh Huệ GVBM nghề Điện tử  

13

  ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy GVBM nghề Điện tử  

14

  ThS. Lê Thị Thanh Tâm GVBM nghề Điện tử  

15

  ThS. Nguyễn Minh Khang GVBM nghề Điện tử  

16

  ThS. Phạm Đức Tùng GVBM nghề Điện tử  

17

  ThS. Nguyễn Việt Cường GVBM nghề Điện tử  

18

  ThS. Lưu Quang Hưng GVBM nghề KTML & ĐHKK  

19

  Nguyễn Văn Tân GVBM nghề Điện tử  

20

  Hoàng Quyết Tiến GVBM nghề Điện tử  

(tiếp tục cập nhật…)