I. CHỨC NĂNG

– Là đơn vị thực hiện kế hoạch giảng dạy, đào tạo các nghề thuộc chuyên ngành Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, Điện tử dân dụng, Cơ điện tử.

– Tham mưu, tư vấn cho Nhà trường trong các lĩnh vực liên quan đến ngành đào tạo

II. NHIỆM VỤ

– Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, bao gồm:

+ Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao

+ Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo

+ Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

+ Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng như cầu sử dụng của thị trường lao động

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lỗi sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa.

– Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa’ tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

– Liên hệ với các cơ sở thực tập cho học sinh, sinh viên; quản lý toàn diện hoạt động thực tập của học sinh, sinh viên; kết hợp thực tập với sản xuất cho HSSV trong và người trường.

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bào trì thiết bị đào tạo của khoa.

– Sắp xếp, lưu trữ các sản phẩm mô phỏng hóa tài liệu học tập tại đơn vị.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của nhà trường.